"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 121 + 122           Năm 2013 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
11-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. 03
11-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ. 06
11-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng. 09
11-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non. 18
11-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục. 20
11-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. 22
11-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2013 - 2015. 25
11-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển. 29
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù. 32
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
11-12-2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 34
11-12-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012. 40
11-12-2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 của thành phố Cần Thơ. 52
11-12-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 70
11-12-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 78
11-12-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 84
11-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về bãi bỏ Khoản A Điều 1 Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành Giáo dục và Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp. 87
32,326,000 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner